FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA- PRIPRAVNIK/CA


Radno mjesto


KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; povećan opseg posla
 • pripravnik

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.10.2021.
16.10.2021.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Traži se pripravnik
Na temelju članka 37. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-299 od 28. lipnja 2019. te Odluke o dopuni broj 01-393 od 27. rujna 2019., Odluke o dopuni broj 01-341 od 31. kolovoza 2020. i Odluke o izmjenama i dopunama broj: 01-411 od 30.10.2020, a u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.) ravnateljica zdravstvene ustanove raspisuje
 
NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci za zvanje

farmaceutski tehničar, ugovorni (m/ž),


1 izvršitelj/ica  na određeno i puno radno vrijeme.

  Mjesto rada:  Ljekarnička jedinica Krapina.

Uvjeti za radno mjesto:
 • srednja stručna sprema, farmaceutski smjer,
 • bez radnog staža osiguranja ili do 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini,
 • poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 1., Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
 1. životopis,
 2. ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslike svjedodžbi svih razreda te svjedodžba o završnom radu),  
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (izvornik ili preslika),
 5. preslika prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ako kandidat ima radnog staža u odgovarajućoj struci kraći od vremena određenog za pripravnički staž dužan je priložiti potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove; ili presliku ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove.

Podnošenjem prijave na ovaj Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Natječaj) kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

Kandidat prijavom na Natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te stručna sprema ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Ljekarne, web stranici Ljekarne, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na Natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14, 39/18 i 32/20.), dužni su se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo te priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Time stječu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijema u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:
 
 • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ),
 • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 102. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rodni list (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 •  
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Ljekarna pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog Natječaja provesti pisano testiranje (provjera znanja i sposobnosti, komunikacijske vještine) kao i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr .

Pisane prijave s traženom dokumentacijom  podnose se na adresu: Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, 49210 Zabok, Matije Gupca 63, u zatvorenoj kuverti s naznakom „za Natječaj farmaceutski tehničar-pripravnik“. Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Ljekarna zadržava pravo u svako vrijeme ispravljanja podataka iz natječaja kao i poništenja natječaja.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr .
 
 

Poslodavac


LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
pisana zamolba: MATIJE GUPCA 63, 49210 ZABOK


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr